Functii text

NumeDescriereParametri
ASCreturneaza codul ASCII al unui caractertext
BAHTTEXTconverteste un numar in textnumar
CHARreturneaza caracterul al unui cod ASCIInumar
CLEANelimină toate caracterele non imprimabile dintr-un șir de caracteretext
CODEreturneaza codul ASCIItext
CONCATconcateneaza doua sau mai multe siruri de caracteretext
DOLLARconverteste numarul in text folosind un numar de zecimalenumar zecimale
EXACTcompara doua texte si returneaza TRUE daca acestea sunt identicetext1 text2
FINDreturneaza locatia unui subsir intr-un sirtext1 text2 numar
FIXEDreturnează o reprezentare text a unui număr rotunjit la un număr specificat de zecimalenumar zecimale numar_virgule
LEFTextrage un subșir dintr-un șir de caractere, pornind de la cel mai din stânga caractertext numar_caractere
LENreturneaza lungimea unui sir de caracteretext
LOWERconverteste toate literele unui sir de caractere in litere micitext
LTRIMsterge spatiile de la inceput dintr-un sir de caracteretext
MIDextrage un subsir de caractere dintr-un sir incepand de la orice pozitietext numar_inceput numar_caractere
PROPERsetează primul caracter din fiecare cuvânt în litere mari, iar restul în litere micitext
REPLACEinlocuiește o secvență de caractere într-un șir cu un alt sir de caracteretext1 numar_inceput numar_caractere text2
REPTreturneaza o valoare de tip text repetata de un anumit numar de oritext numar_repetari
RIGHTextrage un subșir dintr-un șir de caractere pornind de la dreaptatext numar_caractere
RTRIMsterge spațiile rămase în urmă dintr-un șir de caracteretext
SEARCHreturneaza locatia unui subsir intr-un sirtext1 text2 numar
SPACEreturneaza un sir cu un anumit numar de spatii specificattext numar_spatii
STRconverteste un numar in sir de caracterenumar
SUBSTITUTEinlocuieste un sir de caractere cu alt sirtext1 text2 text3 numar
Treturneaza textul mentionat printr-o valoarevaloare
TEXTreturnează o valoare convertită în text cu un format specificatvaloare format_text
TEXTJOINpermite alaturarea a doua sau a mai multor șiruri, separate printr-un delimitatordelimitator ignora_spatii text
TRIMreturneaza o valoare de timp text fara spatii de inceput si de sfarsittext
UPPERconverteste textul cu majusculetext
VALUEtransforma o valoare de tip text, care reprezinta un numar, la un numartext

Functii matematice si trigonometrice

NumeDescriereParametrii
ABSreturneaza valoarea absoluta a unui numarnumar
ACOSreturneaza arccosinusul unui numar, masurat in radianinumar
ACOSHreturneaza arcosinusul hyperbolicnumar
AGGREGATEaplica functii de medii, SUM, COUNT, MAX sau MIN(...)
ASINreturneaza arcsinusul unui numar, masurat in radianinumar
ASINHreturneaza arcsinusul hyperbolicnumar
ATANreturneaza arctg unui numar,masurat in radianinumar
ATAN2returneaza arctg unui numar,masurat in radianix_numar y_numar
ATANHreturneaza acrtg hiperbolicanumar
ATNreturneaza arctg unui numar in radiani, in intervalul -Pi/2 si Pi/2numar
CEILINGrotunjeste un numar dupa specificatienumar semnificatie mod
COMBINreturneaza numarul de combinarinumar1 numar2
COMBINAreturneaza numarul de combinari cu repetarea unui anumit numar de elementenumar1, numar2
COSreturneaza cosinusul unui unghinumar
COSHreturneaza cosinusul hyperbolicnumar
COTreturneaza cotangenta unui unghinumar
COTHreturneaza cotangenta hiperbolicanumar
DEGREESconverteste gradele in radianiunghi
EVENrotunjeste un numar pana la cel mai apropiat numar intregnumar
EXPcalculeaza exponentiala dintr-un numarnumar
FACTcalculeaza factorialul unui numarnumar
FIXreturneaza partea intreaga a unui numarnumar
FLOORrotunjeste un numar dupa specificatienumar semnificatie mod
INTreturneaza partea intreaga a unui numarnumar
LNreturneaza logaritmul natural dintr-un numarnumar
LOGreturneaza logaritmul dintr-un numar cu o baza specificatanumar baza
LOG10returneaza logaritmul unui numar in baza 10numar
MDETERMcalculeaza determinantul unei matricematrice
MINVERSEcalculeaza inversa unei matricematrice
MMULTinmulteste doua matricimatrice1 matrice2
MODreturnează restul după ce un număr este împărțit de un divizornumar divizor
ODDrotunjeste un numar pana la cel mai apropiat numar intreg, imparnumar
PIreturneaza constanta matematica Pi( )
POWERreturneaza rezultatul unui numar ridicat la o puterenumar putere
PRODUCTreturneaza produsul a mai multor numerenumar1 numar2
RADIANSconverteste in grade radianiiunghi
RANDreturnează un număr aleator care este mai mare sau egal cu 0 și mai mic decat 1( )
RANDBETWEENgenereaza un numar aleator dintr-un intervalnumar1 numar2
ROMANconverteste un numar la un numar romannumar forma
ROUNDreturneaza un numar rotunjit la un numar specificat de cifrenumar numar_cifre
ROUNDDOWNreturneaza un numar rotunjit spre cel mai mic numar de cifre specificatnumar numar_cifre
ROUNDUPreturneaza un numar riotunjit spre cel mai mare numar de cifre specificatnumar numar_cifre
SIGNreturneaza semnul unui numarnumar
SINreturneaza sinusul unui unghinumar
SINHreturneaza sinusul hyperbolicnumar
SQRTreturneaza radacina patrata a unui numarnumar
SQRTPIintoarce radacina patrata a unui numar*Pinumar
SUBTOTALreturneaza subtotalul din lista de valorifunctia_numar referinta
SUMcalculeaza suma valorilor dintr-o listanumar1 numar2 ...
SUMIFcalculeaza suma dupa un criteriusir criteriu suma_sir
SUMIFScalculeaza suma dupa criterii multiplesuma_sir criteriu1_sir criteriu2_sir...
SUMPRODUCTinmulteste elementele corespunzatare din matrice si returneaza suma rezultatelorsir1 sir2 ...
SUMSQreturneaza suma patratelor unei serii de valorinumar1 numar2
SUMX2MY2returneaza suma diferentei de patrate intre doua tablourisir1 sir2
SUMX2MY2returnează suma pătratelor elementelor corespunzătoare din tablourisir1 sir2
SUMX2MYreturnează suma pătratelor diferențelor dintre elementele corespunzătoare din matricesir1 sir2
TANreturneaza tangenta unui unghinumar
TANHreturneaza tangenta hiperbolica a unui numarnumar
TRUNCtrunchiaza un numarnumar numar_cifre

Functii statistice

NumeDescriereParametrii
AVEDEVreturneaza media abaterilor absolute ale numerelor furnizatenumar1 numar2 ...
AVERAGEcalculeaza media aritmetricanumar1 numar2 ...
AVERAGEAreturneaza media aritmetrica a numerelor furnizate si trateaza TRUE cu 1 si FALSE cu 0valoare1 valoare2
AVERAGEIFcalculeaza media aritmetrica dupa un criteriusir criteriu medie_sir
AVERAGEIFScalculeaza media aritmetrica dupa criterii multiplemedie_sir criteriu_sir criteriu...
BETA.DISTreturneaza distributia BETAx alpha beta cumulativ A B
BETA.INVreturneaza inversa distributiei de probabilitate BETAprobabilitate alpha beta A B
BETADISTreturneaza densitatea de probabilitate a functiei BETAx alpha beta A B
BETAINVreturneaza inversul densitatii de probabilitate a functiei BETAprobabilitate aplha beta A B
BINOM.DISTreturneaza probabilitatea de distributie binomialnumar_s incercari probabilitate_s cumulativ
BINOM.INVreturneaza cea mai mica valoare pentru care distributia binomiala este mai mare sau egala cu un criteriu datincercari probabilitate_s aplha
BINOMDISTreturneaza probabilitatea de distributie binomialanumar_s incercari probabilitate_s cumulativ
CHISQ.DISTreturneaza probabilitatea de o singura variabila a distributieix deg_liber cumulativ
CHISQ.INVreturneaza inversul probabilitatii cu o singura variabila a distributieiprobabilitatea deg_liber
CHISQ.TESTreturneaza valoarea din distributia patratasir_actual sir_cautat
COUNTcontorizează numărul de celule care conțin numere, precum și numărul de argumente care conțin numerevaloare1 valoare2
COUNTAContorizează numărul de celule care nu sunt goale, precum și numărul de argumente furnizate de valoarevaloare1 valoare2...
COUNTBLANKcontorizeaza numarul de celule goalesir
COUNTIFcontorizeaza numarul de celule dupa criteriul datsir criteriu
COUNTIFScontorizeaza numarul de celule dupa multiple critericriteriu_sir criteriu...
COVARreturneaza covarinata, media produselor abaterilor pentru două seturi de datesir1 sir2
FORECASTreturneaza o predictie a unei valori viitoare bazata pe valorile existente furnizatex ys_cunoscut xs_cunoscut
FREQUENCYreturneaza frecventa cu care apar valorile intr-un set de dateset_date
GROWTHreturnează creșterea exponențială a preciziei pe baza valorilor existente furnizateys_cunoscut xs_cunoscut xs_nou const
INTERCEPTreturnează punctul de intersecție a unei linii folosind valorile pe axa x și valorile pe axa yys xs
LARGEreturneaza cea mai mare valoare dintr-un set de valorisir k
LINESTutilizează metoda celor mai mici pătrate pentru a calcula statisticile pentru o linie dreaptă și returnează un tablou care descrie acea linieys_cunoscut xs_cunoscut const stats
MAXreturneaza cea mai mare valoare dintre numerele furnizatenumar1 numar2...
MAXAreturneaza cea mai mare valoare comparand numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2...
MEDIANfurnizeaza valoarea mediana a numerelor prevazutenumar1 numar2...
MINreturneaza cea mai mica valoare dintre numerele furnizatenumar1 numar2...
MINAreturneaza cea mai mica valoare comparand numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2...
PERCENTILEfurnizeaza valoarea percentilei dintr-un set de valorisir k
PERCENTRANKreturneaza valorea percentilei dintr-un set de n valoriset_valori x
PERMUTfurnizeaza numarul de permutarinumar numar_cautat
QUARTILEfurnizeaza valoarea quartilei pentru un set de valoriset_date quart
RANKreturneaza rangul unei valori intr-un set de datenumar set_date ordin
SLOPEreturneaza panta unei linii de regresiecunoscut_ys cunoscut_xs
SMALLreturneaza cea mai mica valoareset_valori k
STDEVreturnează deviația standard a unei populații bazată pe un eșantion de numerenumar1 numar2 ...
STDEVAreturneaza deviatia standard a unei populatii bazata pe un esantion de numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2 ...
STDEVPreturneaza deviatia standard a unei populatii bazata pe o populatie de numerenumar1 numar2 ...
STDEVPAreturneaza deviatia standard a unei populatii bazata pe o populatie de numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2 ...
VARreturneaza varianta unei populatii bazata pe un esantion de numerenumar1 numar2 ...
VARAreturneaza varianta unei populatii bazata pe un esantion de numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2 ...
VARPreturneaza varianta unei populatii bazata pe o populatie de numerenumar1 numar 2 ...
VARPAreturneaza varianta unei populatii bazata pe o populatie de numere, texte si valori logicevaloare1 valoare2 ...

Functii de data si timp

NumeDescriereParametri
DATEreturneaza data (an, luna, zi)an luna zi
DATEDIFreturneaza diferenta dintre cele doua valori de data, in functie de intervalul specificatdata_inceput data_sfarsit interval
DATEVALUEfurnizeaza codul unei datedata_text
DAYreturneaza ziua fiind dat un coddata
DAYSreturneaza numarul de zile dintre doua datedata_sfarsit data_inceput
DAYS360 returneaza numarul de zile dintre doua date, luand in considerare ca anul are 360 de ziledata_inceput data_sfarsit metoda
EDATEadauga un anumit numar de luni la o data si returneaza rezultatul ca o data in seriedata_inceput numar_luni
EOMONTHcalculeaza ultima zi a lunii dupa adaugarea unui anumit numar de luni la o datadata_inceput numar_luni
HOURreturneaza ora dintr-o valoare de timpvaloare_timp
ISOWEEKNUMreturneaza numarul ISO de saptamani dintr-o datadata
MINUTEreturneaza minutele dintr-o valoare de timpvaloare_timp
MONTHreturneaza lunile dintr-o valoare de timpvaloare_timp
MONTHNAMEreturneaza un sir de caractere care reprezinta luna data printr-un numar de la 1 la 12numar
NETWORKDAYSreturneaza numarul de zile lucratoare dintre 2 zile, exceptand week-end-urile si sarbatoriledata_inceput data_sfarsit zile_libere
NOWreturneaza data si ora curenta a sistemului()
SECONDreturneaza secundele dintr-o valoare de timpvaloare_timp
TIMEreturneaza un numar zecimal dat de ora, minut si secundaora minut secunda
TIMEVALUEreturneaza numarul de serie al unui timptimp_text
TODAYreturneaza data curenta()
WEEKDAYreturneaza un numar care reprezinta ziua saptamaniiserie_numare tipul_returnat
WEEKDAYNAMEreturneaza un sir de caractere care reprezinta ziua dintr-o saptamana data printr-un numar de la 1 la 7numar_zi
WEEKNUMreturneaza numarul saptamanii pentru o valoare de timpserie_numar tipul_returnat
WORKDAYadauga un anumit numar de zile lucratoare si returneaza rezultatul ca o datadata_inceput zile zile_libere
YEARreturneaza un an de patru cifre (1900-9999) avand in vedere o valoare dataserie_numar
YEARFRACreturneaza numarul de zile dintre 2 zile date, ca fractiune din andata_inceput data_sfarsit baza

Functii logice

NumeDescriereParametrii
ANDreturneaza TRUE daca toate conditiile sunt TRUEval_logica1 val_logica2 ...
FALSEreturneaza False()
IFreturneaza o valoare daca conditia este adevarata sau alta valoare in cazul in care conditia este falsatest_logic val_true val_false
IFERRORreturneaza valoare_eroare daca expresia este falsa si valoare daca expresia este adevaratavaloare val_eroare
IFScontine conditii multipletest_logic val_true ...
NOTschimba false in true sau true in falseval_logica
ORreturneaza true daca toate conditiile sunt trueval_logica1 val_logica2
SWITCHevalueaza expresia analizand lista de valori si returneaza rezultatul corespunzator primei valori care se potriveste expresiei. Daca nu se gaseste niciun rezultat corepunzator expresie se returneaza rezultatul optionalexpresie valoare1 rezultat1 valoare2 rezultat2 ...
TRUEreturneaza valoarea logica true()

Functii de informare

NumeDescriereParametri
CELLse foloseste pentru a prelua informatii despre o celula, cum ar fi continutul, formatarea, dimensiuniletip_info referinta
ERROR.TYPEreturneaza reprezentarea numerica a unei erorival_eroare
INFOreturneaza informatii despre mediul de operaretip_text
ISBLANKverifica daca celula este goala si returneaza true sau false dupa cazvaloare
ISDATEreturneaza true daca expresia este o data validaexpresie
ISEMPTYse foloseste pentru a verifica celule goale sau variabile neinitializateexpresie
ISERRse foloseste pentru a verifica valorile de eroarevaloare
ISERRORse foloseste pentru a verifica valorile de eroarevaloare
ISLOGICALse foloseste pentru a verifica o valoare logica (TRUE/FALSE)valoare
ISNAse foloseste pentru a verifica #N/A eroarevaloare
ISNONTEXTverifica daca o valoare nu este textvaloare
ISNULLverifica daca valoarea este nulavaloare
ISNUMBERse foloseste pentru a verifica daca este o valoare numericavaloare
ISODDreturneaza TRUE daca numarul este neobisnuitnumar
ISREFse foloseste pentru a verifica o referintavaloare
ISTEXTse foloseste pentru a verifica daca este o valoare de tip textvaloare
Nconverteste o valoare in numarvaloare
NAreturneaza #N/A valoare de eroare()
TYPEreturneaza tipul valoriivaloare

Functii baze de date

NumeDenumireParametri
DAVERAGEmedia numerelor dintr-o coloana, dintr-o lista sau baza de date, pe baza unui criteriu datlista camp criteriu
DCOUNTreturneaza numarul de celule dintr-o coloana sau baza de date care sa contina valori numerice si indeplineste un criteriu datlista camp criteriu
DCOUNTAreturneaza numarul de celule dintr-o coloana sau baza de date care sa contina valori numerice iar celulele nu sunt goalelista camp criteriu
DGETrecupereaza dintr-o baza de date o singura valoare care indeplineste criterial datlista camp criteriu
DMAXreturneaza cel mai mare numar dintr-o coloana dintr-o lista sau baza de date pe baza unui criteriu datlista camp criteriu
DMINreturneaza cel mai mic numar dintr-o coloana, dintr-o lista sau baza de date, pe baza unui criteriu datlista camp criteriu
DPRODUCTreturneaza produsul pentru o coloana dintr-o lista sau baza de date, pe baza unui criteriu datlista camp criteriu
DSTDEVreturneaza deviatia standard a unei populatii bazata pe un esantion de numerelista camp criteriu
DSTDEVPreturneaza deviatia standard a unei populatii bazata pe intreaga populatie a numerelorlista camp criteriu
DSUMfurnizeaza suma numerelor dintr-o coloana, dintr-o lista sau o baza de date care indeplineste un criteriu datlista camp criteriu
DVARreturneaza varianta populatie bazata de un esantion de numerelista camp criteriu
DVARPreturneaza varianta populatiei bazata pe intreaga populatie a numerelorlista camp criteriu

Functii care convertesc tipul de data

NumeDescriereParametri
CBOOLconverteste o variabila booleanavariabila
CBYTEconverteste o variabila de tip bytevariabila
CCURtransforma o valoare in monedavaloare
CDATEconverteste o valoare la o datavaloare
CDBLtransforma o valoare intr-un dubluvaloare
CDECtransforma o valoare intr-un numar zecimalvaloare
CINTconverteste un numar in integernumar
CLNGconverteste un numar in long integernumar
CSNGtransforma o valoare la un numar unic de precizievaloare
CSTRconverteste un numar in tipul stringnumar

Functii financiare

NumeDenumireParametri
ACCRINTreturneaza dobanda acumulata pentru o garantie care plateste dobanda pe o perioadadata_eliberarii_garantiei prima_data data_decontarii rata valoare frecventa baza
ACCRINTMreturneaza dobanda acumulata pentru o garantie care plateste dobanda la scandentadata_eliberarii_garantiei data_decontarii rata egalitate baza
AMORDEGRCreturneaza amortizarea lineara a unui activ pentru fiecare perioada de contabilizare, pe baza de proratatcost data_cumpararii prima_perioada capital perioada rata baza
AMORLINCreturneaza amortizarea unui active pentru fiecare perioada de contabilizare, pe baza de proratatcost data_cumpararii prima_perioada capital perioada rata baza
COUPDAYBSreturneaza numarul de zile de la inceputul perioadei cuponului pana la data decontarii data_cumpararii scadenta frecventa baza
COUPDAYSreturneaza numarul de zile din perioada cuponului pana la data decontarii data_cumpararii scadenta frecventa baza
COUPDAYSNCreturneaza numarul de zile de la data decontarii pana la data urmatorului cupon data_cumpararii scadenta frecventa baza
COUPNCDreturneaza data urmatorului cupon dupa data decontarii data_cumpararii scadenta frecventa baza
COUPNUMreturneaza numarul cupoanelor de platit intre data decontarii si data scadentei data_cumpararii scadenta frecventa baza
COUPPCDreturneaza data cuponului anterior inainte de data decontarii data_cumpararii scadenta frecventa baza
CUMIPMTreturneaza dobanda cumulata platita intre 2 perioaderata nper pv start_perioada sfarsit_perioada tip
CUMPRINCreturneaza principalul cumulativ platit pentru un imprumut intre doua perioaderata nper pv start_perioada sfarsit_perioada tip
DBreturneaza deprecierea unui activ bazat pe o scadere determinata de metoda balanteicost capital durata perioada luna
DDBreturneaza deprecierea unui activ, bazat pe metoda balantei, dublu-scaderecost capital durata perioada factor
FVreturneaza valoarea viitoare a unei investitiirata nper pmt pv tip
IPMTreturneaza plata dobanzii pentru o investitierata per nper pv fv tip
IRRreturneaza rata interna de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerarvalori credit
ISPMTreturneaza plata dobanzii pentru o investitierata per nper pv
MIRRreturneaza rata interna de rentabilitae modificata pentru o serie de fluxuri de numerarvalori rata_finanta rata_reinvestitie
NPERreturneaza numarul de perioade pentru o investitierata pmt pv fv tip
NPVfurnizeaza valoarea actualizata neta pentru o investitierata valoare1 valoare2 ...
PMTreturneaza suma de plata pentru un imprumutrata nper pv fv tip
PPMTreturneaza plata principala pentru o anumita plata obligatorierata per nper pv fv tip
PVfurnizeaza valoarea actuala a unei investitiirata nper pmt fv tip
RATEfurnizeaza rata dobanziinper pmt pv fv tip credit
SLNreturneaza deprecierea unui activ pe baza metodei de amortizare in linie dreaptacost capital durata
SYDreturneaza deprecierea unui activ pe baza metodei de amortizare bazata pe suma anilorcost capital durata per
VDBreturneaza deprecierea unui activ pe baza unei metode de amortizare degresive variabilacost capital durata start_perioada sfarsit_perioada factor nu_schimb
XIRRreturneaza rata interna de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar, care nu pot fi periodicevalori date credit